ועדות

ועדת הלסינקי


ועדת הלסינקי לניסויים רפואיים בבני-אדם של המרכז הרפואי ע"ש י אברבנאל ,פועלת על-סמך נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ”א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999), ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי. הוועדה דנה בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם ומאשרת אותן, וכן דנה בהצעות מחקר בתחום החברתי (פסיכולוגיה, רפואה חברתית ובקשות הכוללות שאלונים).
ועדת הלסינקי המוסדית, מצהירה בזאת כי היא פועלת על-פי הוראות נוהל משרד הבריאות והוראות הנוהל ההרמוני הבינלאומי, העדכני, להליכים קלינים נאותים (ICH-GCP).

ניסוי רפואי בבני אדם, כמוגדר בתקנות, הוא:
1. עשיית שימוש בתרופה, בקרינה או בחומר כימי, ביולוגי, רדיולוגי או פרמקולוגי, בניגוד לאישור שניתן לאותו שימוש לפי חיקוק, או כאשר השימוש האמור אינו מקובל בישראל לצרכים שמבוקש ליעדו להם, או שטרם נוסח בישראל, ויש בו או שמייעדים אותו להשפיע על בריאותו, גופו או נפשו של אדם או של עובר, או חלק מהם, לרבות המערך הגנטי.
2. עשיית כל הליך, פעולה או בדיקה בבן אדם, שאינם מקובלים.
בנוסף, דנה הוועדה בפעולות הבאות:
1. כל פעולה שנועדה לשמש כחלק מפרוטוקול ניסויי / מחקרי בבני אדם אף אם היא כוללת אמצעים מקובלים.
2. עשיית כל הליך, פעולה או בדיקה בבן אדם, שאינם מקובלים, וביצוע פעולות אשר אינן נהוגות עדיין במוסד.
3. בפניות של גופים מחוץ למוסד, ללא צורך במעקב ובקרה.

חברי הועדה:

ד''ר דורון מזא''ה- יושב ראש הועדה
ד''ר יעל דליהו- נציגת ההנהלה
ד''ר שלמאהב- רופא פנימאי-חבר בוועדה
ד''ר ירון גילת- חבר בוועדה
ד''ר דיאנה פלאקו- חבר בוועדה
ד''ר עפרה גולן-עורכת דין-יועצת משפטית לאתיקה
אסמעיל אבו גאנם-מנהל בית המרקחת
יוליה שטנברג-מרכזת ועדה

פרטים ליצירת קשר- רכזת הועדה יוליה שטנברג
טלפון:03-5552880
פקס:03-5552787
מייל: yuliash@abr.health.gov.il
מיקום
בניין מנהלה 

© 2022 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט