ועדות

ועדת הלסינקי


ועדת הלסינקי לניסויים רפואיים בבני-אדם של המרכז הרפואי ע"ש י אברבנאל ,פועלת על-סמך נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ”א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999), ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי. הוועדה דנה בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם ומאשרת אותן, וכן דנה בהצעות מחקר בתחום החברתי (פסיכולוגיה, רפואה חברתית ובקשות הכוללות שאלונים).
ועדת הלסינקי המוסדית, מצהירה בזאת כי היא פועלת על-פי הוראות נוהל משרד הבריאות והוראות הנוהל ההרמוני הבינלאומי, העדכני, להליכים קלינים נאותים (ICH-GCP).

ניסוי רפואי בבני אדם, כמוגדר בתקנות, הוא:
1. עשיית שימוש בתרופה, בקרינה או בחומר כימי, ביולוגי, רדיולוגי או פרמקולוגי, בניגוד לאישור שניתן לאותו שימוש לפי חיקוק, או כאשר השימוש האמור אינו מקובל בישראל לצרכים שמבוקש ליעדו להם, או שטרם נוסח בישראל, ויש בו או שמייעדים אותו להשפיע על בריאותו, גופו או נפשו של אדם או של עובר, או חלק מהם, לרבות המערך הגנטי.
2. עשיית כל הליך, פעולה או בדיקה בבן אדם, שאינם מקובלים.
בנוסף, דנה הוועדה בפעולות הבאות:
1. כל פעולה שנועדה לשמש כחלק מפרוטוקול ניסויי / מחקרי בבני אדם אף אם היא כוללת אמצעים מקובלים.
2. עשיית כל הליך, פעולה או בדיקה בבן אדם, שאינם מקובלים, וביצוע פעולות אשר אינן נהוגות עדיין במוסד.
3. בפניות של גופים מחוץ למוסד, ללא צורך במעקב ובקרה.

חברי הועדה:

ד"ר אלכס אביב- יו"ר הועדה
פרופ' יורם ברק- נציג הנהלה
ד"ר יעקב אשכנזי- רופא פנימאי
ד"ר עו"ד עפרה גולן- נציגת ציבור
ד"ר מרנינה שוורץ- חברת ועדה
ד"ר סורין מגד- חבר ועדה
ד"ר דויד בלאס- חבר ועדה
גב' קרן- רוקחת
מר יורי גימלפרב- אח ראשי - משקיף
גב' איילה ראלי- מרכזת הועדה

פרטים ליצירת קשר
טלפון:03-5552784
פקס:03-5552814
מייל: ayala.rally@gmail.com
מיקום
בניין 21, אגודת הידידים של בית החולים

© 2020 כל הזכויות שמורות לאברבנאל - המרכז לבריאות הנפש
בניית אתרים ושיווק באינטרנט